KLID-logo

INDGANG
. o O o .
LINUX
. o O o .
OPENSOURCE
. o O o .
LINUX PÅ DANSK
. o O o .
NYHEDER
. o O o .
KALENDER
. o O o .
OM KLID
. o O o .
STØT KLID
. o O o .
KONTAKT
. o O o .
ENGLISH
. o O o .
INTERN
. o O o .

Vedtægter for KLID

§1 Foreningens navn og sted
Foreningens navn er Professionelle Linux-interessenter I Danmark, som i det daglige betegnes KLID (binavn) eller PLID (binavn).
2. Foreningens tilholdssted er Københavns Kommune.
 
§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at styrke kendskabet til Linux og OpenSource i erhvervslivet og offentlige institutioner herunder stat, amt og kommune.
 
§3 Indmeldelse og optagelse
I foreningen kan optages enhver virksomhed, institution eller enkeltperson.
2. Indmeldelse sker ved indbetaling af det på den seneste afholdte generalforsamling vedtagne indmeldelsesgebyr.
3. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at nægte medlemsskab af foreningen, såfremt bestyrelsen skønner, at optagelsen af medlemmet hæmmer opfyldelsen af formålet.
4. I tilfælde af optagelse af et medlem nægtes, refunderes indmeldelsesgebyret.
 
§4 Medlemsforpligtelser
Medlemmerne er forpligtet til
 • at overholde vedtægterne og beslutninger sket på generalforsamlinger.
 • at overholde god forretningsskik herunder overholde foreningens etiske regler.
 • at overholde eventuelle pålæg fra bestyrelsen.
 • at give oplysninger om deres kontaktinformation, herunder fungerende e-post.
 
§5 Udmeldelse
Såfremt et medlem ikke længere ønsker medlemsskab af foreningen, skal udmeldelse ske skriftligt.
2. Udtrædende medlemmer taber ethvert krav på foreningens formue samt indbetalt indmeldelsesgebyr og medlemskontingent.
2.1. Udtrædende medlemmer mister samtidigt deres stemmeret.
 
§6 Eksklusion
Overholder et medlem ikke foreningens vedtægter, jfr. bl.a. §4, eller andre generalforsamlingsbeslutninger, kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen.
 
2. Eksklusionen kan indankes på førstkommende generalforsamling.
 
§7 Æresmedlemmer
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemskab er personligt og ikke betinget af de almindelige forudsætninger for at være medlem.

 
§8 Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret.
2. Foreningen tegnes af mindst to medlemmer af bestyrelsen i forening; bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
3. Regnskabet påtegnes af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 
§9 Indskud, kontingent og hæftelse
Medlemmer betaler ved optagelse i foreningen et indskud, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed.
2. Det årlige kontingent fastsættes på samme måde og skal indbetales senest 30 dage efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Ved aftaler indgået af foreningen forpligtes og berettiges alene foreningen.
4. Medlemmerne har intet krav på foreningens formue ved udmeldelse eller eksklusion.
 
§10 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 31. marts med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Optælling af stemmer og beslutning om generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed
 3. Årsberetning
 4. Årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent og indskud
 6. Behandling af indsendte forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
3. Generalforsamlingen indkaldes efter bestyrelsens beslutning ved opslag på foreningens websted samt brev eller e-post til hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, regnskaber, samt forslag fra bestyrelsen. Sager og forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, må forelægges bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen.
4. Enhver beslutning (jfr. dog som undtagelse §14) afgøres ved simpel stemmeflerhed af de angivne stemmer.
5. Hvert medlem har kun én stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt; dog kan intet medlem afgive mere end to stemmer ved fuldmagt foruden sin egen.
6. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre nogen forlanger skriftlig afstemning. I tilfælde af skriftlig afstemning om valg til bestyrelsen skal der på stemmesedlen anføres det antal kandidater, der skal vælges.
7. De, der opnår flest stemmer er herefter valgt.
8. Ved stemmelighed første gang foretages omstemning blandt disse. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
9. Over forhandlingerne på generalforsamlingen optages et referat, der underskrives af dirigenten, referenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft med hensyn til det på generalforsamlingen passerede.
 
§11 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder anledning dertil, samt når ønske herom skriftligt fremsættes til bestyrelsen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af foreningens medlemmer, ledsaget af angivelse af, hvad der ønskes forelagt generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
2. Ellers gælder samme bestemmelser som for ordinære generalforsamlinger, hvor det er relevant.
 
§12 Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 personer plus 2 suppleanter.
2. Valgbar er alle medlemmer som har stemmeret og ikke er i restance med kontingentindbetalinger.
3. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år og 1 år for suppleanter.
3.1 I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.
3.2 På den stiftende generalforsamling er de tre bestyrelsesmedlemmer, som opnår færrest stemmer på valg efter et år.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
5. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
6. En tredjedel af samtlige medlemmer kan ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen vedtage, at hele bestyrelsen skal afgå og en ny vælges.
6.1. I tilfælde af vakance inden for bestyrelsen kan denne supplere sig selv, således at den pågældende indtræder for den resterende valgperiode. Men valget skal godkendes af den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
7. Bestyrelsen eller generalforsamlingen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Kun bestyrelsen eller generalforsamling kan beslutte, hvem der må udtale sig på foreningens vegne.
8. Bestyrelsen træffer beslutninger om afholdelsen af de nødvendige udgifter til foreningens administration.
9. Bestyrelsesmedlemmer er valgt personligt. Bestyrelsesmedlemmet skal til enhver tid være valgbar til bestyrelsen.
 
§13 Forretningsområdeudvalg og sektioner
Foreningen kan ved en simpel flertalsbeslutning på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling vedtage oprettelse af forretningsområdeudvalg. Ligeledes kan et oprettet udvalg nedlægges efter simpel flertalsbeslutning. Bestyrelsen udpeger formanden for et forretningsområdeudvalg og de tværgående udvalg.
2. Bestyrelsen kan vedtage at oprette og nedlægge et eller flere tværgående udvalg eller sektioner. Formanden for et forretningsområdes udvalg udpeger formanden for sektioner og arbejdsgrupper. Udvalg og sektioner har pligt til at orientere bestyrelsen om arbejdet. Der kan for hver enkelt udvalg eller sektion fastsættes særlige sektionsvedtægter, som skal godkendes af bestyrelsen.
 
§14 Forandring af vedtægter og opløsning af foreningen
Forandringer af foreningens vedtægter og forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret, og mindst to tredjedele af disse stemmer herfor.
2. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes straks en ny generalforsamling med mindst 14 dages, højst 1 måneds varsel, hvor beslutning kan tages med to tredjedele stemmers majoritet uden hensyn til stemmernes antal.
2.1. Såfremt en generalforsamling vedtager at opløse foreningen, ophører bestyrelsen at fungere, og generalforsamlingen nedsætter et udvalg til afvikling af alle løbende sager, derunder likvidation af foreningens formue, som skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.
3. Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkalder det til en generalforsamling, for hvilken det aflægger afsluttende beretning og regnskab.
 
Senest ændret 2008-04-27
Om KLID
Lidt om foreningen
Vedtægterne
Foreningens vedtægter
Bestyrelsen
Bestyrelse og suppleanter
Bliv medlem
Oplysning om medlemsskab

| Vedligeholdes af webmaster | Sponsoreret og beværtet af Fab:IT | Leveret af Centos |