Dansk-gruppens og KLIDs engelsk/dansk edb-ordliste

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


a

abort 				*afbryde, annullere
aborted             afbrudt
accellarator          genvej
access -n			*adgang
access -v			*tilgå, få fat i
access code           adgangskode
access point          *adgangspunkt
accessability          tilgængelighed
account 			*konto, konti i flertal (evt. kontoer)
accept				*godkende, acceptere
action 				*handling
adapt 				*tilpasse
add 				*tilføje, addere, lægge til
addition to           ud over, så vel som
address				*adresse
aggregate            sammenfatte
alert              advare, advarsel
alias 				*alias
alias as			*vælg et alias
aliases         	adressebog
alignment			justering, tilpasning, placering, -stillet
allocate 			*tildele, allokere, reservere
alpha              *alfa
alt               alt (tasten)
alt gr             alt gr (tasten)
ambiguous            *flertydig, tvetydig
amortization          amortisering, afskrivning
angle brackets <>        vinkelparenteser
annuity             annuitet
antialiasing          *udjævning
append				*tilføje, føje til
appearance 			*udseende
applet             *panelprogram (ved paneler), applet, miniprogram
applicable			passende, anvendelig, relevant
application 			*program, applikation, anvendelse
application path 		*søgesti, sti til program, programsti
apply				*anvende
argument 			*argument, parameter
array				tabel, række, vektor
arrow up            pil op
arrow down           pil ned
article             *indlæg, (nyheds)artikel
ascending 			*stigende (orden), voksende, opstigende
aspect ratio          dimensionsforhold, højde-bredde-forhold
assertion			*påstand, antagelse, forudsætning
asset              (et) aktiv
assistant            (se guide)
at -> @ 			*snabel-a
attach 				*vedlægge, vedhæfte (MS)
attachment			*bilag -vedhæftning
attribute			*attribut, egenskab, kendetegn
audio              *lyd-
audio track           *lydspor
authenticator	     	godkendelsesmetode
authentication  		*godkendelse, bekræftelse af identitet
authentification        se authentication
author 				*forfatter, udvikler
authorize            autorisere, give ret til, give adgang til
autoscroll			*autorul
autoview			*autovisning
available 			*tilgængelig, disponibel, til stede
available space         ledig plads (fx på disk)


b


back              tilbage (tasten)
back button			*tilbageknap
backend             bagende, bagside, motor
backslash            *omvendt skråstreg, backslash
backspace			tilbage (tasten)
backup				*sikkerhedskopi, backup
backwards 			*baglæns
bar 				*bjælke, linje, barre
baseline            grundlinje
basename			grundnavn, basisnavn 
basic regular expression	*almindeligt regulært udtryk
batch file           skriptfil
baud rate			baudrate, moduleringsrate, bitrate
bcc list			*bcc-liste, blindkopi
behavior 			*adfærd, opførsel
benchmark            ydelsesmåling
bind to				*tildele, tillægge, koble
binding				*tildeling, binding
bit(s) 			*bit (flertal: bit uden s)
bit rate            bithastighed
black list           sortlist
blend              *blanding
block 				*blok
block special file		*blok-specialfil
blur 				*sløre, udviske, udtvære, blødgøre
body 				*brødtekst, krop, tekst, indhold
bogus				falsk, forloren
bookmark -n 			*bogmærke
bookmark -v			*sætte et bogmærke
boot image			opstartsaftryk, boot-aftryk, opstartsfil
boot loader           opstartsindlæser
boot time			*opstartstidspunkt
bootable			opstartelig, bootbar, startbar
bootstrap            opstart(ssekvens), opstartsprocedure
bounce				tilbagesende, gensende, omdirigere
bounding box          *afgrænsningsfelt
box               *felt, kasse, bakke, boks
braces {}    		*tuborgklammer, krøllede parenteser 
brackets [] 			klammer, kantparenteser, kantede parenteser
branch             *gren
breadcrumbs           brødkrummesti
break              skift (linjeskift, sideskift, spalteskift)
breakpoint			*stoppunkt
broadcast			*rundsending
broken link           ugyldig henvisning
browse 				browse (www), gennemse (filer), bladre, skimme, ose
				evt.: gå eller vandre en tur på vævet, læse
browser             netlæser, browser
brush              *pensel
bucket				spand, bøtte
bucket fill           spandudfyldning
buffer				*buffer, puffer
buffer underrun         *bufferunderløb
bug               fejl
bugs and issues         fejl og mangler
bullet point          punkttegn
bump              bule
bump map            højdekort
burn -n             sværtning, brænding
button             knap
byte(s) 			*byte (flertal: byte)

c


cache 				mellemlager, cache
caching proxy          mellemlagrende proxy, cachende proxy
calculate            *beregne
calender            kalender
callback process		tilbagekaldsproces
cancel             *annullere, afbryde
can't stat			*kan ikke finde, kan ikke vurdere
caps lock            caps lock (tasten)
caption             billedtekst
capture             indspille
caret              *cirkumfleks, hat, markør (ved tilgængelighed)
carriage return			*linjeskift (tegn), retur (tast)
case sensitive 			*versalfølsom, forskel på små/store bogstaver
cash flow            likviditetsstrøm
cast              omstøbe, skifte, typekonvertere
category			*kategori
cc list				cc-liste, kopi til
cdrom 				*cd-rom (cd-rom'en eller cd-rommen), cdrom
cell              celle
certificate			*certifikat
certificate authority      certificeringsinstans
challenge -n   	    udfordring, anråb
challenge -v  	    udfordre, anråbe
change 				*ændre, skifte (ikke rette)
changelog            ændringslog
character			*tegn
character repertoire      tegnrepertoire
character set			*tegnsæt
character special file		tegn-specialfil
character encoding  		tegnkodning
charmap				*tegntabel
charset             charset, eller tegnkodning
chart              diagram
chat (v)            *snakke, chatte, sludre
chat (n)            *samtale, chat
chdir				*skift katalog/mappe
check 				*tjek, afkryds (ved flueben)
check out            hente, overføre
checkbox 			*afkrydsningsfelt
checkpoint -v          opdatere
child process			*barneproces, underproces
chip 				chip, integreret kreds, brik
chunk size           fragmentstørrelse
chipher             chiffer
clash              sammenstød
cleanup 			*ryd op, rens op
clear				*rydde, fjerne, nulstil, blankstil, tømme
client 				*klient, kunde, gæst
client/server      	*klient/server, kunde/tjener, gæst/vært
clipart             billedudklip, udklip, udklipskunst, clipart
clipboard 			udklipsholder, klippebord (ved billed- og filmmontage)
clobbered			tilsnavset, rodet
close              lukke
cluster				*klynge, sektorgruppe (ved diske)
code completion         kodefuldførelse
codec              kodning, format
codepage            tegnkodningstabel
collapse			*sammenfolde
collate				*sammenligne, ordne, sammenholde, sortere
collation            sammenligning
collision            sammenstød, kollision
color intensity         farvemætning
colormap            *farvekort
color picker          farveplukker
color range           farveområde
color selector         farvevælger
color space           farverum
column 				*kolonne, søjle, spalte
combo box            kombinationsfelt
command 			*kommando, ordre, æble (på Apple)
command line          *kommandolinje
command option         kommandotilvalg, kommandovalg
commit             begå, forpligte, give tilsagn, acceptere, fastlægge,
				fastsætte, indsende (CVS/SVN/Arch), skrive/indskrive,
				gennemføre, registrere, udføre, integrere (SVN/CVS)
community            fællesskab
compile -v			*oversætte, kompilere
compiler -n       	*oversætter, kompiler
complete -v			*fuldføre, færdiggøre	
completion           kodefuldførelse
compose 			*komponere, skrive, sammensætte, forfatte
composer            komponist, skriveværktøj
compression			*komprimering
compute             *beregne
computer            maskine
concordenace file        ordindeksfil
conduit             kanal
configure            konfigurere, indstille
connect 			*tilslutte, forbinde, opkoble
connection   		*tilslutning, forbindelse, opkobling
consistency 			*konsistens, overensstemmelse
constructor           *konstruktør
constraint           afgrænsning, kriterium, begrænsning
container class         beholderklasse, opbevaringsklasse 
content(s) 			*indhold, indholdsfortegnelse
content-type			*content-type (rfc-udtryk som ikke oversættes)
context				*sammenhæng, kontekst, samstilling, omgivelser
context diff          kontekstdiff
context menu          genvejsmenu
continue			*fortsætte
contribute           *bidrage
contributor           *bidragyder
controller           styrekort, styreenhed
convert (vb.)          *omdanne, konvertere
convolve            konturændring (convolve kommer sig af at
                 operationen foregår via en "convolution matrix")
cookie 				*cookie
copyright 			kopirettigheder, ophavsret
core dump			programdump, kernedump
coroutine            korutine
corrupt -v			ødelægge, skade, korrumpere
corrupt	-t			ødelagt, skadet, korrumperet
counter 			*tæller
country code  		*landekode
cover art            omslag
cpu               processor, centralenhed
crash              *nedbrud
create 				*oprette, skabe, lave
credentials       	*akkreditiver, reference
credits             medvirkende, bidragydere
crop 				*beskære
cross-device  		*adskilte enheder, virker på tværs af enheder
cryptology           *kryptologi
curly brackets {} 		*tuborgklammer, krøllede parenteser 
current 			*nuværende, aktuelle, aktive, "denne" - "den valgte"
cursor 				*markør, peger
custom				*tilpasset, brugerdefineret, selvvalgt, skræddersyet
customize            tilpasse, skræddersy
ctrl              ctrl (tasten)
cyan              *cyan, cyanblå
cyberspace           nettet
cycle (among)			*gennemløb

d

daemon             dæmon, server, tjeneste
dash              instrumentbræt, tankestreg
date 				*dato
deadlock    		*baglås, hårdknude
debug 				*fejlsøge, afluse
debugger            *fejlsøgningprogram
debugging information		*fejlsøgningsinformation
decode				*afkode
decoder				*dekoder
decrypt				*dekryptere
default 			*standard (*ikke* tillægsord), forvalg
default folder     	*standardkatalog, standardmappe
default value  		*standardværdi, forvalgt værdi
default configuration 		*standardopsætning, standardkonfiguration/indstillinger
degrees of freedom       frihedsgrader
deity error       	*gudefejl (RPA-begreb)
del               delete (tasten)
delegate (C#)          (ud)delegere
delete 				*slette, fjerne, slettetast, delete (tasten)
delivery process		*leveringsproces
density             tæthed
deprecated           forældet, afskrevet
depreciation          afskrivning
derived style          afledet stil
descending 			*faldende
description			*beskrivelse
desktop 			*skrivebord
desktop pager 			*skrivebordsoversigt / -skifter
desktop publishing       desktoppublishing
destination   		*mål, slutpunkt
destructor/finalizer (java)
detect             genkende, opdage
device 				*enhed
dialog             *vindue, dialogvindue (hvis det er vigtigt at skelne)
dir               *kat(alog)
directive            direktiv, instruktion
directory 			*katalog, *mappe (grafisk), filkatalog
directory listing		*kataloglistning, katalogoversigt
disable				*deaktivere, slå fra
discard             *kassere
discretionary access control  skønsmæssig adgangskontrol
display -n 			*skærm
display -v 			*vise
display manager         logindhåndtering
dispose (C#)
disposition 			*disposition
dithering            farvereducering[skompensering], punktning
dock 				*dok
docklet
dodge              blegning
domain 				*domæne
dotlock -v			*låse
double bounce			dobbelt-afvist (mail)
download 			*hente, overføre
draft				*kladde
drawable            tegnelig, tegneobjekt
drawback            *ulempe, hage
driver             *drivprogram, modul, driver
drop shadow           *slagskygge, baggrundsskygge
dropdown            rullegardin
druid              (se guide)
dump 				dump, drop, udskrift
dummy              attrap, dummy
dtp 				*dtp (med små bogstaver)
dtp program           forlæggerprogram

e

edge flipping          kantskift (af vindue)
edit              *redigere, editere
editor 				redigering (se texteditor)
eject 				*skubbe ud; *åbne
ellipsis    		*ellipse
email 				brev, post, e-post, e-brev, e-mail
embedded 			*indlejret, indfældet
enable 				*aktivere, anvende, slå til
encapsulated			*indkapslet
encode             kode, indkode
encoder             *koder
encoding 			kodning, indkodning f.eks. 8-bit/us-ascii
encrypt				*kryptere
encryption 			*kryptering 
end               end (tasten)
end-of-file			*filafslutning, slut på fil
end of line           *linjeslut 
end-to-end encryption  	ende til ende-kryptering
engine 				*motor, maskine
enter -v			*indtaste, skrive, anføre	
enter -n            enter, retur (tasten)
entropy             *entropi
entropy pool          *entropipulje
entry 				*indgang, linje (i en konfigfil),
				element, post, listning, regel, opføring
entry data   		*indtastningsdata
envelope-address routing 	adressering efter konvolutadressen
environment 			*miljø, omgivelser
environment map         omgivelsesreflektioner
environment variable		*miljøvariabel
error, fatal			*kritisk fejl
errno. 				*fejlnr.
esc               esc (tasten)
escape             esc (tasten)
escape				*beskyttelse
escape sequence 		*undvigesekvens
event              hændelse (fx museklik), begivenhed (fx koncert)
ex. 				*eks.
exchange    		*udveksle; veksle
execute				udføre, afvikle, eksekvere, køre, starte
executable			kan udføres, kørbar, udførbar, ekseverbar
exist              *findes, eksisterer
exit				*afslutte, tilbage
exit status			*afslutningskode, udgangsstatus, slutstatus
expand             udfolde, udvide
expire				*udløbe, overskride
expunge				*tømme, slette
extended regular expression	*udvidet regulært udtryk
external program        eksternt program, hjælpeprogram
extension			*fil-endelse, suffiks; *udvidelse
extract				*udtrække, ekstrahére, udpakke
extraneous			*overflødig, uvedkommen
eye-candy            øjeguf, guf for øjet

f

fail 				*mislykkes, fejle
failover            tilbagefald
faq 				*oss (o)fte (s)tillede (s)pørgsmål
fcntl lock			*fcntl-lås
feather -v           udviske
feature 			*egenskab, funktion, facilitet
feed              nyhedskilde
fetch				*hente
FG, BG             fg., bg. (forgrund og baggrund) 
field  			*felt
file				*fil
file descriptor 		*fildeskriptor, filbeskriver
file handle           *filhåndtag
file selector          filvælger
filemanager 			*filhåndtering
filesystem			*filsystem
filter 				*filter
fingerprint			*fingeraftryk
finished			*færdig
firewall            firewall, brandmur
fixate             fiksere
fixed font / width 		*fast skrift, skrivemaskineskrift, 
				fastbredde skrift(type)
fixed string			*fast streng
flag				*(status-)flag, statusindikator
flamewar            mudderkastning
flatten image          fladgør billede, udflad billede, fladtryk billede
floating-point number		*kommatal
floppy             diskette
floppy image          disketteaftryk
flow control          arbejdsgangskontrol
flush				*tømme, opdatere
folder 				*mappe, brevbakke (i epost), katalog
follow-up -n			*opfølgning		
follow-up to -v			*følge op til
font 				*skrifttype, typesnit (-font)
force              tvinge, gennemtvinge
forcibly            gennemtvunget
fork -v      		*forgrene, udspalte (-afgrene)
fork -n 			*forgrening, stikling (-afgrening)
form 				*formular
form feed			*sideskift
form submit button       formularindsendelsesknap
forward 			*videresend
frames 				*rammer, billeder
free 				*ledig
Free Software			*Frit programmel
frontend            grænseflade, frontende, forende, brugerflade
functionality          *funktionalitet, brugsegenskab
fuzzy				*upræcist, uklart, udflydende

g

gap               hul
garbage 			*spild
garbage collector		*spildopsamler
gateway             *adgangspunkt
general 			*generelt
generic 			almen, almindelig, fællesbetegnelse, generisk
geometry 			*geometri, omfang, størrelse
get	 			*hente
go (in browser)         *navigér, vís, gå til
govern  			regulere
gradient            farveovergang
grap 				(ind/op)fang, snup
gratitous    		umotiveret
grid 				*gitter, net
group				*gruppe
group id			*gruppeidentitet
groupware            samarbejdsprogrammel
guide              *guide (skridtvis gennemgang), 
                hjælpelinje (tegneprogrammer), hjælper

h

hack              rettelse
hairline            hårsbredde
handbook 			*håndbog
handler             håndtering
handshake            forhandling
hardcopy terminal		papirterminal
hard link    		hård lænke, fast henvisning
hard disk    		disk, harddisk, fastdisk
hardware 			*maskinel, isenkram, udstyr, grej, hardware, -maskinvare
hash				*hash, fordelt
hat notation			*hatnotation (^C)
header 				*(tekst/side/brev)hoved, overskrift
header file   		*inkluderingsfil, hovedfil
heap              hób
help browser 			hjælpevejleder, vejledning, hjælpeguide (gnome)
helpdesk            informationstjeneste, hjælpeskranke
hide 				*skjule
hint              fif
hinting             hentydning, hinting (typografi)
history				*historik
hit   			*træffer, -træf
hit rate    		*træfrate
home 				*hjem, home (tasten)
home directory			*hjemmekatalog, *hjemmemappe
homepage 			*hjemmeside
host          	*vært(smaskine)
host              huse, beværte
hotkey				*tastaturgenvej, hurtigtast
horizontal 			*vandret
hub               stikdåse, hub, netfordeler
hue				*(farve)tone, kulør
hypertext 			*hypertekst

i

identity 			*identitet, *id (ID)
identity mapping 		identitetsafbildning
idle          	*tomgang, ledig, borte, ubrugt
illegal 			*ugyldig, ulovlig
image              *billede, grafikfil, aftryk (cdr/w)
image map            kortbillede
implement            indarbejde?, implementere, udføre
inbox 				*indbakke
incident            hændelse
include             indeholde, inkludere
include file			*inkuderingsfil
increment operator       tæl-op-operator
index				*indeks
information			*information, oplysning
initialize			*initialisere, klargøre
initialization 			*initialisering, opstart, klargøring
inline				integreret
input 				*input, inddata
input method			indtastningsmetode
ins               insert (tasten)
insert             insert (tasten)
installer            installeringsprogram, installationsprogram
instant messaging        lynbesked, kvikbesked
integrity        	*integritet (God kryptografisk signatur)
interactive 			*interaktiv
interface 			*grænseflade, brugerflade
internal			*indre, intern
Internet			*internet
internet link	 		internet-henvisning/link
interoperabilitet        samspilsevne
interpolated			*interpoleret, udregnet
invalid				*ugyldig
invocation			*kald
invoke				*starte
is not				*ej
issue				*udstede
issue              *udgave, sag
item 				*punkt, element, indgang

j

job				*job, opgave	
job control character		*jobkontroltegn
journaling           journaliserende, bogførende
joystick 			*styrepind, joystick
jump				*springe, hoppe

k

kernel             kerne
kernel image          kerneaftryk
kerning             knibning (typografi)
key -n				*tast (eller taste)
key               *nøgle
key escrow           *nøgledeponering
keyboard 			*tastatur
keyword 			*stikord, nøgleord
kill 				*dræbe, aflive
knowhow             knowhow, ekspertise

l

label				*etiket, etikette, *mærkat, markering
landscape            landskab, liggende
language code  		*sprogkode
layout             udseende, layout, udformning
lead server       	*hovedserver
leakage             *lækage
leap second   		*skudsekund
left arrow           venstrepil
legacy             forældet, tidligere, udgået, utidssvarende, uddateret, gammeldags
legend             beskrivelse, +forklaring, +tekst 
level editor          banebygger
liberal             tolerant (fx fortolker)
library				*bibliotek programbibliotek (i tekster til slutbrugere, fx pakkebeskrivelser)
limit				*grænse, afgrænsning
limit pattern			*afgrænsnings-mønster
line				*linje
line discipline			linjemodus, linjedisciplin
line, end of			*linjeslut
line feed			*linjeskift
link -n	            henvisning, link, lænke (fil), genvej, -kæde, -reference, -hægte,
link -v             sammenkæde
linkage
list 				*liste
list box            rulleliste
(SMTP )listener     	*(SMTP-)modtager
literalization character	citeringstegn
load -v				*indlæse
load -n				*belastning
load average			*middelbelastning, gennemsnitsbelastning
local 				*lokal
Local Interface Network     *lokalgrænsefladenetværk
locale 				lokalitet, regionaldata, -lokale
localization          lokalisering
location 			*sted, placering
lock				*lås
lock busy on X     	*X låst
log in				logge ind, logge på
logfile             *logfil
logging             *logger, ---logregistreringssystem
logic bomb           *logisk bombe 
login 				logind, indlogning, log på
login shell			indlogningsskal
login name           brugernavn
logout 				logud, log af
loop				*løkke, sløjfe
loopback            *loopback
lossless            tabsfri, uden (kvalitets)tab 
lossy              med (kvalitets)tab 

m

macro loop           makroløkke
magenta             magenta
mail -n				*post, -e-post, -brev, -e-brev
mail -v				*sende
mailbox 			*postkasse, brevbakke, indbakke
mailinglist 			diskussionsliste, postliste
main window 			*hovedvindue
maintain            vedligeholde
maintainer           vedligeholder, ansvarlig for
major				hovednummer (for enhed)
makefile			*make-fil
manage 				*håndtere
mandatory access control    *obligatorisk/påbudt adgangskontrol
manual				*håndbog, *manual, *vejledning, *brugsanvisning
map -n				*oversigt, *kort
map -v 				*afbilde
mapping             *afbildning/kortlægning
marshall			rangere
mask				*maske, -filter
masquerade -n       	*maskering
masquerade -v       	*maskere, -maskaradere
masquerading          *maskering, -maskerade
master             original, master?
match -n			*træffer
match -v			finde / finde matchende, lignende, afbalancere
                stemme overens med
matrix             matrix, matricen, matricer
MDA           	MDA (Mail Delivery Agent)
memory				*hukommelse, -internt lager, -minde
memory exhausted		*hukommelse opbrugt
memory leak           hukommelseslæk
merge				*flette, forene, sammenflette, sammenføje
message 			*besked / meddelelse, brev ( = e-brev/e-post)
mic-algorithm			mic-algoritme
minor				undernummer (for enhed)
mirror 				*spejl
misc/miscellaneous 		*div./*diverse
mixed mode           blandingsformat-
mixmaster			mixmaster
mockup             *udkast
mode 				*tilstand, måde, -modus
moderate 			*moderere 
modifier (n)			*ændrer
modify 				*ændre, modificere
more information        (for) yderligere information (eller oplysninger)
morphing            *formning
motherboard 			*bundkort
mount 				*montere
mount point 			*monteringspunkt
multicast            *multicast, multisending
multidrop (tillægsord) 	flerfoldig
multidrop        	"multidrop"
multi-drop mode     	multi-drop-tilstand
multimedia 			*multimedie (med e)
multipart/encrypted		multipart/encrypted (rfc-udtryk)
multipart/signed		multipart/signed (rfc-udtryk)
multiprocessing         parallelkørsel
multitasking          parallelafvikling

n

n/a 				i/t (=*ikke tilgængelig), "-"
named pipe			navngivet rør, navngivet kanal
name file    		*navnefil
namespaces			*navnerum
nametemplate			*navneskabelon
nest -v				indlejre
newsgroup 			*nyhedsgruppe, *diskussionsgruppe
nick(name)			*kælenavn, -øgenavn
node 				*knude, -punkt, -maskine, -node
notification 			påmindelse, underretning, systemmeddelelse
notification area        statusfelt
notification icon        statusikon
notification tray        (se notification area)
null              nul
NULs          	*NUL-tegn

o

obsolete 			*forældet
occurence 			*forekomst
omit 				*udelade
office pack           *kontorpakke
offline				offline, ikke på nettet
offset				*forskydning, afsæt, -afstand
OK               *O.k., OK
on 				*aktivér (flueben/afkrydsningsboks)
on the fly           løbende, umiddelbar, uden omveje
online				online, på nettet
opaque				*uigennemsigtig
opacity             uigennemsigtighed
open source           åben kildetekst
operand 			*operand
operation            handling, operation
option	 			tilvalg, valgmulighed, alternativ, flag, indstilling
optional 			*valgfri
original    		*oprindelig
outbox 				*udbakke
outdated 			*forældet
output 				*output, uddata, udskrift
overflow    		*overløb
overline            topstreg
overloading (af funk.)     overdefinering
override            tilsidesæt

p

package				*pakke, programpakke
padding 			*fyld, spaltefyld, udfyldning
page down            page down
page fault			*sidefejl
page up             page up (tasten)
pager				program: tekstviser, sideviser, pager; fysisk opkaldsenhed: personsøger, pager
palmtop             håndholdt, lomme-pc
(window)pane 			rude, felt
paragraph            afsnit
parameter 			*parameter
parent-				*forælder-, forrige
parse				*fortolke, tolke, analysere
partition 			partition, diskafsnit
pass phrase       	*løsen, adgangskode, adgangsfrase
password 			*adgangskode, kodeord
paste              sæt ind
patch 				*lap, programrettelse
patching 			*lapning, 
path 				(søge)*sti, bane
pattern				*mønster
pause              pause (tasten)
payload             *nyttelast, pakkeindhold
peer              ligeværdige, -ligemand, -server
perform 			*yde, udføre
performance           *ydelse
peripheral device        ydre enhed, perifer enhed
permission           tilladelse, rettighed
permutation           *omrokering, permutation 
persistent           vedvarende
personal name			*navn
pgp, private key		*privat pgp-nøgle	
pgp, public key			*offentlig pgp-nøgle
pgp, passphrase			*pgp-løsen
PgDn              page down (tasten)
PgUp              page up (tasten)
pipe -v 			*viderelede, overføre, kanalisere
pipe (subst)			[data]ledning, rør, kanal
pipeline			rørledning, rørlinje, ledning, kanal
pixels 				billedpunkter, -pixler, piksler,
                --pixels, billedelementer
placeholder           pladsholder
playlist            *spilleliste
plugin(s) 			*udvidelsesmodul, indstik, plugin
pointer 			(muse)pil / musemarkør, *peger (prog.spr)
policy             retningslinje
poll          	prøve
polymorph            *flerformig, polymorf 
pool				*pulje
popup 				*pop op
port				*port
portable    		*bærbar, portabel
portrait            portræt, stående
post-connection command 	afslutningskommando
postmaster       	postmaster (systemkonto), *postmester (person)
postpone			*udsætte, -tilbageholde
powerful            stærk, sej (-kraftig)
preauthentication    	*forhåndsgodkendelse
preconfigure          *forhåndsindstille, prækonfigurere
pre-connection command 	forbindelseskommando
precedence           prioritet/rang
predicate            udsagn, prædikat
preferences 			*indstillinger, præferencer
prefix 				præfiks, *forstavelse
preparsed            forudanalyseret
preprocessor 			*præprocessor, forbehandler
preroll             intro-reklame, reklamefilm, preroll
preserve 			beholde, *bevare
preset 				*forvalgt
preview             *forhåndsvis(ning), smugkig, eksempel (tekst), miniature (billede),
                forkig, vis udskrift (dokument i tekstbehandler)
                                                   

previous 			forrige, -tilbage, *foregående
principal        	fuldmagtsgiver
print	-v			*udskrive, printe
print screen          print screen (tasten)
printer -n 			*printer
privacy         	*privatliv, hemmeligholdelse, persondatabeskyttelse   (Kryptering)
privilege            rettighed
procedural database       proceduredatabase
process -n			*proces	
process -v 			*behandle
progress 			*fremgang, *fremskridt
progress bar          statuslinje, statusmeter
progress message    	*fremgangs/fremskridsbesked, -forløbsbesked
prompt -n            prompt
prompt -v            spørge
property 			*egenskab
proprietary           *proprietær, ikke-fri
provide -v           give, tilbyde
provide -n           tilbud
proxy				*proxy, mellemvært
prune -v			udtynde, beskære
public key           *offentlig nøgle, kendt nøgle
purge              oprydde


q

query -n        	*forespørgsel
query -v        	*forespørge
question mode			*forespørgselstilstand
quit				*afslut
quote -n            *citat
quote -v            *citere

r

ramdisk             ramdisk
range 				*omfang, *interval, *område, *rækkevidde
ratio              forhold, formatforhold, skaleringsforhold
                -rate
raytracing           *strålesporing
reachability          opnåelighed
read-only			*skrivebeskyttet
read	 			*læse
real time            realtid
reason 				*årsag
recall				*husk, -genindlæse
recipient 			*modtager
recode				*omkode
record				*post, -blok
recover             genskabe, redde
recurrance			*gentagelse, genindtræffelse
recursion 			*rekursion, -(undertiden) løkke, -tilbagevenden
recursive			*rekursiv, -tilbagevendende
redirection			*omdirigering
redo				omgøre, gendanne, gentage
redraw				opfriske, *gentegne
reenter             genindtast
refresh 			*opdatere, genindlæse, *genopfriske
regex				*reg. udtryk
regexp				*reg. udtryk
registry            registratur, registreringsdatabase
regular expression		*regulært udtryk
regular file  		*almindelig fil
reload 				*genindlæse, -genopfriske
relocation           flytning
release notes 			*udgivelsesnoter
remailer			genposter
remailer chain			genposterkæde
reminder            påmindelse
remote 				ekstern, fremmed, *fjern
remove 				*fjerne
rename				*omdøbe
render             optegne, generere, gengive, farvelægge, rendere
repaint				*gentegne
repertoiremap  		*repertoiretabel
reply -n			*svar
reply -v        	*svare
repository 			*arkiv, depot, -gemmested, programbank, -lager
representable			*repræsentérbar
request 			*forespørgsel
require             påkræve, kræve
reset 				*nulstille, -gendanne,
resource 			*ressource, resurse
resubmit            genindsende
restore 			*genoprette, *gendanne, *genskabe
retrieve			*hente
return 				*retur
return -v			*returnere
reverse				*omvendt, *baglæns, -tilbage
revert 				*forkast, *fortryd ændringer
revoke				*tilbagekalde
right arrow           højrepil
root              administrator (person), root (systemkonto), rod (fx rodkatalog)
root directory 		*rodkatalog
router             ruter
row 				*række
run 				*køre, udføre, afvikle
run level            kørselsniveau
running             kørende, igangværende
runtime             kørselstid, udførselsmiljø
run-together words       sammensatte ord, sammenskrevne ord

s

salami attack          *salamiangreb
saturation           mætning
scale              (ned)skalér, vinduesoversigt
save              gem
scan				*skanne, -indlæse	
scanner 			*skanner (med k)
schedule -v			*planlægge
schedule -n			*skema
scheduling           skedulering, tidsplanlægning 
scope              virkefelt
score -n            bedømmelse, pointgivelse
screen				*skærm, -skærmbillede
screenful			*skærmfuld
screensaver 			*pauseskærm
screenshot 			*skærmbillede, -skærmaftryk, skærmkopi, skærmskud
scroll, down/up			*rulle ned/op
scroll lock           scroll lock
scrollbar 			*rullebjælke
script 				skript (pl skripter), skrift, skriv
search path   		*søgesti
section 			*afsnit, -sektion
select/selected 		*udvælge/udvalgt, *markere/markeret, mærke/mærket
selection 			*udvalg, *markering
send 				*sende
server 				*server
service             *tjeneste
set -n             *mængde
set -v				*angive, *sætte
setup 				*opsætning, -indstillinger 
settings 			*opsætning
shared library			*delt bibliotek
shearing            trapezering
shell 				*skal, kommandofortolker
shell builtin			*indbygget kommando
shell command          *skalkommando
shell script          skript, skalskript, kommandoliste
shift              skift
shortcut 			*genvej
shrink             formindsk
sidebar             sidepanel
side effect           bivirkning, (-sideeffekt)
signature 			signatur, *underskrift
simultaneous 			*samtidig
single-drop mode    	single-drop-tilstand
size estimate          størrelsesoverslag
skip 				*overspringe, udelade, ignorere, springe over 
slash              skråstreg
smiley             smiley
smooth 				*udglatte, -blødgøre
smudge             udtvære
snap (to grid) 			*rette ind til gitter
snapshot            *øjebliksbillede
socket				*sokkel, stik, kontaktflade, kontakt
software 			programmel, programmer, software, -programvare 
sort				*sortere
sorting rule  		*sortingsregel
source file			*kildetekst(fil)
sourcecode 			*kildetekst, -kildekode
space				*mellemrum
spam              spam
spammers            spammere
span 				*spændvidde, omfang
span 				*udspænde, spænde, strække
sparse				tynd
sparse file			*fil med huller, ikke-sammenhængende fil
spawn              åbne, starte, kalde
specify				angive, *anføre, specificere
spelling 			*stavemåde, -stavning
spellcheck       	-stavetjek, *stavekontrol
spellcheck       	-stavetjekke, *stavekontrollere
spinbutton           rulleknap
splice 				*splejse
spool				kø
stall              hænge
standard error			standardfejlkanal, *standardfejl
standard input  		*standardinddata
standard output  		*standarduddata
standby/hybernate 		*dvale, dvaletilstand
state  			*tilstand
state machine  		*tilstandsmaskine
stderr       		*standardfejl
stdin       		*standardinddata
stdout      		*standarduddata
step				*trin, skridt
stepping            modelserie (CPU)
sticky 				*klæbrig
stream 			*strøm
streaming 			?
stream socket      	strømsokkel
string 				*streng, -tekst, tekststreng
strip  			strippe, *skrælle
stroke             bestryg (vb.), strøg (n.)
style              typografi, stíl
stylist             formgiver, typograf, stylist
stylesheet			*stilark, -stilart
subject 			*emne
subscribe to			*abonnere på
subshell			*underskal
subthread			*deltråd
suffix				*endelse, suffiks
submit             indsende
summary 			*sammendrag, resumé
(adaptive) supersampling    adaptiv udjævning
succesfull           problemfri
support 			*understøttelse
support 			*brugerhjælp
suppress			*undertrykke, -hindre
switch             netværksveksler
symlink             symlænke, symbolsk henvisning 
syntax 				*syntaks
SysRq              SysRq
system tray           *statusfelt
system tray icon        *statusikon

t

tab  				*faneblad, fane, tabulator (tasten) 
tag -n	 			*mærke, seddel
tag -v				*mærke, opmærke, udvælge
tagged				mærket, *udvalgt, markeret
tagging -n           opmærkning, udvælgelse 
tarball             tar-arkiv
target             mål
team 				*hold
tearoff menu          afrivningsmenu
template			*skabelon, forlæg
term      			*led (i et udtryk)
terminal 			*terminal
test              *afprøvning
text entry field        tekstindtastningsfelt
textarea            tekstområde
texteditor 			tekstbehandling, *tekstbehandler, tekstredigering
theme 				*tema
thread -n			*tråd
thread -v			*tråde
thread pool           trådpulje
threshold            *grænseværdi
throughput 			gennemstrømning
thumbnail 			*miniature
tick mark            flueben
ticket         	*billet 
tile              flise
tilde  ~ 			*tilde
timeout 			tidsudløb, tidsgrænse, ventetid, tidsafbrud
tip               *tip, råd
title case words        titelord med stort begyndelsesbogstav
todo              *gøremål, (skal) gøres, opgaver
todo list            *huskeliste
token				symbol
tool 	 			*værktøj
toolbar 			*værktøjslinje
toolbox             værktøjskasse
toolitem            værktøjselement
tooltip             *værktøjstip
toggle 				(slå) til/fra, *skifte (mellem)
touch (file)			*røre (fil)
track -n			spor
track -v	        spore, opspore
track-by-track         sporvis
trace				*spore
trackball            musebold, musekugle
trailing            afsluttende, efterhængt?
transcode            omkode
transfer 			*overføre
transparency          gennemsigtighed, dias/film/negativ (skannersammenhæng)
transparent           gennemsigtig
trap				*fælde
trash 				*affald
traversal            *gennemløb, gennemgang
traycard            bagsideomslag
tree view            *trævisning
trick              kneb
Trojan horse          *trojansk hest
troubleshooter 			*problemknuser, fejlfinder
trust level			*troværdighedsniveau
tool 				*værktøj
touchpad            pegeplade, styreplade, museplade
truncate 			*afkorte, afklippe, trunkere
tutorial 			gennemgang, rundtur, øvehæfte, indføring
type ahead find         tast og find

u

unable 				*kan/kunne ikke
unary              unær, monær
unbalanced			*uafbalanceret, -ubalanceret 
uncollapse			*udfolde
uncompress           dekomprimere
undelete 			*fortryde sletning, -beholde
undo              genskab
unicode             UCS, ISO 10646
uninstall 			*afinstallere
unlink 			aflænke
unmask				*afmaskér
unmatched    		-ubalanceret
unmodifiable          ukorrigerbart, skrivebeskyttet
unsubscribe to			afmelde, *opsige abonnement på
untag				(se tag), fjerne valg
unread				*ulæst
update 				*opdatere
up to date			*ajour, opdateret, ajourført
upload 				*sende, lægge op, overføre
urgent 			*hastende, kritisk
usage				*brug
use               bruge, benytte, anvende
user agent 			*brugeragent
user interface 			*brugergrænseflade, brugerflade
username 			*brugernavn
utility 			*redskab, -nytteprogram, -program (værktøj = tool) 
                -hjælpemiddel

v

valid 				*gyldig
varians 			*varians
variation 			*variation
verify				*efterprøve
verbose             uddybende, udførlig
verifier			-verifikator
vertical 			*lodret
violate             bryde med, krænke
volatile            flygtig, omskiftelig
volume				delarkiv, bind, arkivdel
volume				*lydstyrke

w

web 				web, væv, nettet
webmaster            webredaktør, hjemmesideadministrator, webansvarlig
website 			*netsted, websted, hjemmeside
weed				*luge, -beskære
weight 			*vægt
whitepaper           *hvidbog
widget             *kontrol, dims
wiki              *wiki (wikien, wikier)
wind chill           kuldeindeks, afkølingsindeks
window manager 			*vindueshåndtering, -vinduesbehandling, vindueshåndterer
wizard             (se guide)
working directory		*arbejdskatalog (arbejdsmappe?)
word processor         *tekstbehandlingsprogram
wordwrap 			*tekstombrydning
workspace 			*arbejdsområde, -skrivebord
world wide web 			World Wide Web
 				webbet, webben
worm              *orm
wrap				*ombryde
wrapped to			*ombrudt til, -fortsat fra
wrapper             omslag
write fault			*skrivefejl
write protected 		*skrivebeskyttet

x


y


z

zoom				*forstør, zoom
zoom in             *forstør, zoom ind
zoom out            *formindsk, zoom ud


Anbefalede vendinger

An error occurred Der opstod en fejl

Undtagelser

Her opføres vendinger der ikke er gode

Venligst vent			*Vent venligst - udsagnsord først, eller vent gerne
                      eller udelad "venligst".
brug passiv i stedet for kørbar, udførbar, - "kan udføres"
Undgå "lykkedes med" - bare skriv konstanterende datid.
Undgå flertalsendelser med parenteser, skriv flertalsformen, fx filer for fil(er)
Sidst opdateret af Keld Simonsen keld@klid.dk 2020-07-08